Tin tuyển dụng

Thành tựu nổi bật

Thông tin chứng nhận

{tab title="Chọn ống thông thường" alias="tt"}

Công thức sau đây có thể cho phép tính toán sơ bộ kích thước ống theo yêu cầu phù hợp với lưu lượng và tốc độ dòng chảy của nước:

 

          Hoặc        

 

Trong đó:

  • V  : là tốc độ chảy tính bằng m/s   
  • Di : là đường kính trong của ống tính bằng mm                
  • Q1: là lưu lượng dòng chảy tính bằng m3/h   
  • Q2: là lưu lượng dòng chảy tính bằng l/s
  •  

Tùy theo mục đích sử dụng, có thể chọn tốc độ chảy (V) như sau:

V = 0,51,0 m/s đối với hút

V = 1,03,0 m/s đối với đường phân phối

{tab title="Chọn ống theo cấp áp lực" alias="al"}

Kích thước của ống bằng nhựa nhiệt dẻo chịu áp suất bên trong phụ thuộc vào yêu cầu độ bền được xác định bằng công thức sau đây: 

Trong đó:

S : là bề dày thành ống tính bằng mm

D : là đường kính ngoài của ống tính bằng mm

P : là áp suất làm việc cho phép ở 200C

sper: Là ứng suất cho phép theo chu vi của ống tính bằng N/mm2

Ứng suất cho phép theo chu vi phụ thuộc vào vật liệu sử dụng, giá trị của perđối với  PVC= 10 N/mm2

 {/tabs}